​​ចលនាកុម្មុយនិស្ត​​ខ្មែរ​

សំឡេង ០៧:៣២
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន © RFI

 នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរសប្តាហ៍​នេះ ​វ៉ាន់ឌី កាអុននិយាយ​លើក​ឡើង​ពី​​ចលនា​កុម្មុយនិស្ត​ខ្មែរ ចន្លោះ​ឆ្នាំ ១៩៥៧ មក​ដល់​ឆ្នាំ​១៩៦៩។