បទយកការណ៍

យុវជន​មួយចំនួន​រង់ចាំ​សាលា​ជំនាញ​តែងនិពន្ធ​និង​ផលិត​ឯកសារ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

យុវជន​មួយ​ចំនួន​ចាប់​យក​ជំនាញ​តែង​និពន្ធ​ និង​ផលិត​ឯកសារ ​ដែល​មហាជន​មិន​សូវ​ចាប់អារម្មណ៍។ និសិ្សត​ដែល​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​បាន​និយាយ​ថា មុខ​ជំនាញ​តែង​និពន្ធ មុខ​ជំនាញ​ផលិត​ឯកសារ​វីដេអូ ​ឬ​ឯកសារ​ទូទៅ​ មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​ ប៉ុន្តែ​ ពួកគេ​សម្តែង​អារម្មណ៍​​សោកស្តាយ​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​ពុំ​មាន​សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្នែក​នេះ​ពិត​ប្រាកដ។

RFI/Soklim Ky