លោកគល់ បញ្ញា៖ ​"ការ​កំណត់​អាណត្តិ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​គឺជា​បញ្ហា​របស់​មហាជន​ទាំងមូល"

សំឡេង ០៩:២៧
លោក​គល់​ បញ្ញា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា​។
លោក​គល់​ បញ្ញា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា​។ RFI/ Siv Channa

នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​៣ ​កញ្ញា​នេះ ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធើ្វ​ការ​ងារ​ខាង​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ផ្តើម​យុទ្ធនា​ការ​ប្រមូល​ការ​គាំ​ទ្រ​ឱ្យ​មាន​ការ​កំណត់​អាណត្តិ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​ឱ្យ​កាន់​អំណាច​ត្រឹម​តែ​២​អាណត្តិ​ប៉ុណ្ណោះ។ លោក​គល់​បញ្ញា ​បាន​លើក​ឡើង​ថា​ ការ​កំណត់​អាណត្តិ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​គឺ​ជា​បញ្ហា​របស់​មហា​ជន​ទាំង​មូល​ មិន​មែន​ជា​របស់​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ផ្តាច់​មុខ​ ឬ​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​នោះ​ទេ។