ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ម៉ក់ សម្បត្តិ៖«របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Right Watch ឆ្នាំ២០១៥ មិនអាចទទួលយកបានទេ»

សំឡេង ១២:៤២
លោក ​ម៉ក់ សម្បត្តិ​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​
លោក ​ម៉ក់ សម្បត្តិ​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ @Im Rachna

ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក ម៉ក់ សម្បត្តិ បានសម្តែងនូវប្រតិកម្មទៅលើការចេញរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥ថាជារបាយការណ៍ដែលចេញដោយបុគ្គល មិនឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងពីកម្ពុជា។ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់Human Right Watch នេះថា ធ្វើឡើងបែបទុទិដ្ឋិនិយមទាំងស្រុងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។