ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨ព្រឹក)​

សំឡេង ១:០០:០០