ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​យប់​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់)​

សំឡេង ១:០០:០១