វិទ្យុ​សហគមន៍​ជួយ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​រស់នៅ

សំឡេង ០៨:៣៤
អ្នក​ផលិតកម្ម​វិធី​ជនជាតិ​ភាគតិច​កំពុង​រៀបចំ​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ថតសំឡេង
អ្នក​ផលិតកម្ម​វិធី​ជនជាតិ​ភាគតិច​កំពុង​រៀបចំ​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ថតសំឡេង ©Navin/RFI

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធី​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ប្រចំា​នៅកម្ពុជា​បាន​សហការគ្នា​បង្កើត​កម្ម​វិធីផ្សាយ​សំឡេង​វិទ្យុ​សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច​នៅក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៧។​ពី​ឆ្នាំ២០០៧​រហូត​មកដល់​ពេល​នេះ​កម្មវិធី​វិទ្យុ​សហគមន៏​​ជនជាតិ​ភាគតិច​ដែល​ផ្សាយ​​បួន​ភា​សា​ជនជាតិ​មួយថ្ងៃ​ពីរម៉ោង​បាន​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ការ​រស់​នៅ​របស់​ជនជាតិ​ភាគតិច​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង។