«ចង់​រៀន​ចប់​មហាវិទ្យាល័យ​សិន​ទើប​រៀប​ការ​តាម​ក្រោយ»

សំឡេង ០៦:៣៥
កញ្ញា​ជន់​ស្រីណុច​គឺជានារី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​នារីផ្សេង​ទៀត​ដែល​អោយ​តម្លៃ​លើការ​សិក្សា​ខ្លាំង​ជាង​គូរអនាគត។
កញ្ញា​ជន់​ស្រីណុច​គឺជានារី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​នារីផ្សេង​ទៀត​ដែល​អោយ​តម្លៃ​លើការ​សិក្សា​ខ្លាំង​ជាង​គូរអនាគត។ ©soklim/RFI

កញ្ញា ជន់ ស្រីណុច​ គឺ​ជានារីខ្មែរម្នាក់​ក្នុងចំណោមនារីផ្សេងទៀត​ដែល​អោយ​តម្លៃ​លើការ​សិក្សា​ខ្លាំង​ជាង​គូរអនាគត។​ឪពុកម្តាយ​​របស់​នាង​ប្រាថ្នា​ចង់​អោយនាង​រៀបការ​នៅវ័យក្មេង​ប៉ុន្តែ​​កញ្ញា​ជន់​ស្រីណុច​​អាយុ​១៩ឆ្នាំ​​នៅឆ្នាំនេះ​អង្វរ​ឪពុកម្តាយ​សុំ​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​មហាវិទ្យាល័យ​ជាមុនសិន​​មុន​នឹង​គិត​ពីគូរអនាគត។