លោក ​ស៊ិន សុធា ​៖ បណ្ណាល័យ​ចល័ត​អាច​ចូល​រួម​អប់រំ​ប្រជាជន​អំពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍

សំឡេង ០៩:៥០
លោក ​ស៊ិន​ សុធា ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ចល័ត​របស់​អង្គការ​ ស៊ីប៉ា​ (SIPAR) ។ ​
លោក ​ស៊ិន​ សុធា ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ចល័ត​របស់​អង្គការ​ ស៊ីប៉ា​ (SIPAR) ។ ​ សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​គឺ​លោក ​ស៊ិន សុធា ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្ម​វិធី​បណ្ណា​ល័យ​ចល័ត​របស់​អង្គការ​ ស៊ីប៉ា ​(SIPAR) ។ ​អង្គការ​មួយ​នេះ​ដែល​មាន​ជំនាញ​ខាង​បង្កើត​បណ្ណាល័យ​និង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ណាល័យ​ចល័ត​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​អប់រំ​ប្រជាជន​អំពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍។ ​នេះ​ជា​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយ​ទៀត​របស់​អង្គការ​ស៊ី​ប៉ា​ក្រៅ​ពី​បេសក​កម្ម​ជំរុញ​វប្បធម៌​អាន​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា។