លូស៊ី ឡាបេ នារីបារាំងដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តវប្បធម៌ខ្មែរ

សំឡេង ០៩:៣៩
កញ្ញា​លូស៊ី ឡាបេ ជា​នរវិទ្យា និង​ជាម្ចាស់​សៀវភៅ​របាំបុរាណខ្មែរ​បោះពុម្ពផ្សាយ​អង្គការ​ស៊ីប៉ា
កញ្ញា​លូស៊ី ឡាបេ ជា​នរវិទ្យា និង​ជាម្ចាស់​សៀវភៅ​របាំបុរាណខ្មែរ​បោះពុម្ពផ្សាយ​អង្គការ​ស៊ីប៉ា ©Chheang Bopha

កញ្ញា លូស៊ី ឡាបេ នរវិទូ បារាំងបានចិញ្ចឹមចិត្តរហូតបាន​សម្រេច​ចងក្រង​សៀវភៅ​មួយ​ក្បាល​ដែល​និយាយពីរបាំបុរាណខ្មែរ។ ថ្មីៗនេះ "របាំបុរាណខ្មែរ" របស់កញ្ញា លូស៊ី ឡាបេ ត្រូវ​បាន​សង្ខេប​ឲ្យមកខ្លី ងាយស្រួលអាន និងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ ក្នុងគម្រោង ខ្ញុំ​ចង់​ដឹង របស់អង្គការស៊ីប៉ា។ នៅ​ដើមឆ្នាំនេះ សៀវភៅ របាំបុរាណខ្មែរនេះទៀត ត្រូវបាន​បកប្រែ​និងបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាបារាំង សម្រាប់​ជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស​ដែល​មិន​ចេះ​ភាសាខ្មែរ ប៉ុន្តែ ចង់ស្វែងយល់ពី​របាំបុរាណ​ខ្មែរ។