មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​បន្ទាប់​ពី​មាន​អ្នក​នាំ​ពាក្យ

សំឡេង ០៩:២០
វគ្គសិក្សាជំនាញអ្នកសារព័ត៌មាន​ជាលក្ខណៈឯកជន​ កាលពី​​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២
វគ្គសិក្សាជំនាញអ្នកសារព័ត៌មាន​ជាលក្ខណៈឯកជន​ កាលពី​​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ RFI/Leang Delux

បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​តែង​តាំង​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​នានា អ្នក​សា​ព័ត៌មាន​និង​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ប្រព័ន្ធ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ បាន​និ​យាយ​ពី​ភាព​វិជ្ជ​មាន​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន ​សម្រាប់​ចែក​ចាយ​បន្ត​ដល់​​សាធារណជន។ ខណៈ​ដែល​ច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​នៅ​ឡើយ ការ​ចែករំលែក​ព័ត៌​មាន​ដល់​អ្នក​កាសែត​ពី​ស្ថា​ប័ន​មួយ​ចំនួន ​ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​កំរិត​។ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​ ក្រ​សួង​ព័ត៌​មាន​នឹង​មាន​គោល​ការណ៍​ពង្រឹង​បន្ថែម​ទៀត​ពី​របៀប​ធ្វើ​ការ​របស់​អ្នកនាំ​ពាក្យ​ស្ថាប័ន​នី​មួយ​ៗ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ទ្រឹស្តី​​ពី​ក្រសួង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ​កន្លង​មក​នេះ។