នៅពេល​ថ្នាក់រៀន​មាន​ឧបករណ៍​ឧបទេស​សម្រាប់​ការសិក្សា

សំឡេង ០៧:០៨
គ្រូស្ម័គ្រចិត្ត​ជប៉ុន​កំពុង​ជួយ​បង្រៀន​គរុសិស្ស​​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម
គ្រូស្ម័គ្រចិត្ត​ជប៉ុន​កំពុង​ជួយ​បង្រៀន​គរុសិស្ស​​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម ©ដឺលុច/RFI

ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ទៅ​ឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម បាន​ដើរតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​គរុសិស្ស នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ។ ទាំង​សិស្ស ទាំង​គ្រូ​បង្រៀន សុទ្ធតែ​បាន​អះអាង​ថា ពួកគេ​ទទួល​បាន​ភាពងាយស្រួល​ក្នុង​ការសិក្សា ឆាប់​យល់ និង​ចូលចិត្ត​រៀន​មុខវិជ្ជា​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ ចាប់តាំងពី​ពួកគេ​មាន​ឧបករណ៍​ពិសោធន៍​ច្រើន​ជាងមុន។ ទោះយ៉ាងណាក្តី តម្រូវការ​នៅ​មាន​បន្ត​ទៀត ដូចជា​អគារ និង​ឧបករណ៍​ពិសោធន៍​ថែមទៀត។