Donald TRUMP ka fanga bana bi ''Etats-Unis'' jamana kunna, a y'a ka kumalabanw fɔ jamanadenw ye

Donald TRUMP ''Etats-Unis'' jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ
Donald TRUMP ''Etats-Unis'' jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ REUTERS/Carlos Barria

Joe BIDEN n'a furumuso jigira ni pankurun ye  Washington. Etats-Unis jamanaɲɛmɔgɔ kura ka kan ka tali kɛ wulafɛ tasibilakɛnɛ dɔ kan ka ɲasin "coronavirisi" banbagatɔw ma.

Ganseli

Mɔgɔ waa kɛmɛ 4 sara bana in sababuya ra Etats-Unis. Joe BIDEN ka pankurun bi jigira tuma min na, Donald TRUMP fana ye jaa dɔ carin bɔlɔlɔ sanfɛ, a bɛ k'a ka kumalabanw fɔ jamanadenw ye.

An k'a yɛrɛ lamɛn

A ye nin ye, ne ka jamanaɲamɔgɔya sarati banna bi , ne bɛ jɔ aw ɲafɛ, ne dusu ka di, bawo an sera ka baara caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Donal TRUMPE ka kumakanlabanw ''Etats-Unis'' jamanadenw yɔrɔ
ETATS-UNIS _Son Midi Son aurevoir Trump