Joseph Robinette Biden Jr ''Joe Biden'', ''Etats-Unis'' jamanaɲɛmɔgɔ kura

Joe Biden ''Etats-Unis'' jamana ɲɛmɔgɔ kura
Joe Biden ''Etats-Unis'' jamana ɲɛmɔgɔ kura SAUL LOEB POOL/AFP

Bi Arabadon ''Janvier'' kalo tile 20, ''USA'' jamanaɲɛmɔgɔ kura Joe Biden bɛ sigi a ka masaya sigilan kɔnɔ. Nka ''USA'' ka ni jamana ɲɛma sigi in bɛna kɛ a damanako ye.Jon ye Joe Biden ye?  A bɔra min?  A sigira min? A ye jɔyɔrɔ jumɛnw kɛ yanin bi ka se?

Ganseli

Joseph Robinette Biden Jr, tɔgɔ suru na bɛɛ b'a weele Joe Biden, a bangera ''Novembre'' kalo tile 20 san 1942 ''Scranton'' dugu kɔnɔ ''Pennsylvanie'' marala. Politiki maaba don ''USA'' jamana kɔnɔ. K'a taa san 1973 la kana bila san 2009 la a kɛra ''Delawere'' wasadenba ''Senateur'' ye.

Nka Joe Biden ye ɲɛgwan caman ye a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ. A kɛlen wasaden ye a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan Biden muso na denmuso fila bɛɛ fatura sirabakan kasara dɔ la. O kɛlen a y'a senbɔ politiki la pewu.

San 2008 ''USA'' jamana ɲɛma kɔrɔ Barack Obama ye danaya da k'a kan k'a taa ka kɛ jamana ɲɛma dakan ye. A y'o jɔyɔrɔ fa fo kata se Obama ka fanga bani ma san 2016.

Siyɛn fila ɲɔgɔn a y'a ŋinin ka kɛ a ka politikitɔn demokaratiw ka cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata la, a ma sira sɔrɔ. San 2015, a denkɛ ''Bo Biden'' fana fatura ''cancer'' bana bolo.

O dusukasi fana boyan na kɔsɔbɛ.

Nka an ka maakɔrɔ ko ''jɔni tɛ taa k'a dakan tɔ.'' Ka sɔrɔ a  tɛmɛna san 77 la, a filɛ ka kɛ ''USA'' Jamanaɲɛmɔgɔ ye san 2020, jamana ɲɛma kalatala la.

Bi ''Janvier'' kalo tile 20, san 2021, ye Joseph Robinette Biden Jr, nin bɛɛ ko Joe biden ka fanga tile fɔlɔ ye.