Birmanie: sorasiw ye jamanaɲɛmɔgɔ n'a ka marabaga jɛkulu ɲɛmaa "Aug San Suu Kyi" minɛ

Birmanie marabaga jɛkulu ɲɛmaa "Aug San Suu Kyi".
Birmanie marabaga jɛkulu ɲɛmaa "Aug San Suu Kyi". AP - Aung Shine Oo

O kunnafoni lasera bi ntɛnɛdon fanga polikitɔn fɛ. Kɛlɛbolo y’a lase k’a fɔ k’olu bɛna san kelen ko jugu wagati fɛɛrɛ n'a bɛ weele "Etat d’urgence" bila sen kan jamana in kɔnɔ. Diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ani diɲɛtɔnba "ONU" ye fanga dafiri in kɔn. 

Ganseli

Birmanie jamanaɲɛmɔgɔ minɛna  k’a sɔrɔ bi yɛrɛ sariyabulon tun kan ka baara fɔlɔw dabɔ kalo saba wasaden sigi kalata kɔ fɛ. 

"Antonio guterres"  diɲɛntɔnba  "ONU"  ɲɛmɔgɔ ani faragɛlatɔnba ɲɛmɔgɔ "Charles Michel", olu  kɛla mɔgɔ fɔlɔw ye k'u kan bɔ, Birmanie fangadafiri ko kan. U y'a fɔ k'a gɛlɛya k'olu ma jɛ ni sorasiw ka fangadafiri ye. 

Ko fana sorasiw  b'a fɛ ka fanga min di u ka ɲɛmɔgɔ "Minan Leng" man olu k'u ma jɛ ni o ye abada. Kasɔrɔ , nin wagatin in na cɛ in de bɛ k’a jamana ɲɛminɛ. 

U ko sorasiw bɛ walejugu min na, o bɛna kɛ sababu ye ka  bɛɛjɛfanga yɔgɔ yɔgɔ "Birmanie".

"Etat Unis", "Chine", "Japon", "France" ani jamana wɛrɛw, olu  fana y'u kan bɔ ka fangadafiri in jalaki. U y'a ɲinin ko sorasiw ye mɔgɔ minɛnenw bɛɛ  labila.

Kabini wasaden sigi kalata jaabiw bɔni  kɔ fɛ "Novembre" kalo, san ba fila ni mugan, jamana marabagaw ani sorasiw cɛ kalayara kɔsɛbɛ.

Sorasiw y’a lase k’a fɔ ko kalata in ma kɛ jɛlenyala kan wa ko namara kɛra.