Suisse: kɔkanko minisiri Ignazia Cassis ye yiri turu kɛ u ka lasigidenso la Mali la

Béatrice Stockly "Suisse" jamanaden min minɛnna jatigɛwalenkɛlaw fɛ Mali jamana na .
Béatrice Stockly "Suisse" jamanaden min minɛnna jatigɛwalenkɛlaw fɛ Mali jamana na . AFP/AFP

Suisse jamana ka kɔkanko minisiri ye taasibila kɛ Béatrice Stöckli ye, u ka jamanaden min tun minɛna jatigɛwalekɛlaw fɛ, Mali la san 2016. Ale ko muso in fagara a minɛbagaw fɛ, nka, Mali kɔkanko minisiri ko dalilu jɔnjɔn fosi tɛ yen min bi Béatrice Stöckli  ka fagali seereya.

Ganseli

Suisse kɔkanko minisiri Ignazia Cassis ka tagama dɔ senfɛ Mali la, a ye yiri turu Suisse ka lasigidenso ra Béatrice Stöckli tɔgɔ ra, ni ka sɔrɔ ka taasibila kɛ a ye.

  Ignazia Cassis

An b'a miiri k'a fɔ a fagara a  minɛbagaw fɛ hali n'a dalilu t'an bolo.

Daliluko  yɛrɛ le kanma, Mali marabagaw ma sɔn k'a ka kuma sɛmɛntiya. Mali kɔkanko minisiri Zeïni Moulaye ko Mali donnatɛmɛfanga bina a seko kɛ ka muso nin ninnaman ye.

Kibaruya dɔw y'a yira ko Siwisi jamana bi Béatrice Stöckli fagali kalama bii tɛ. O k'o ye jaa dɔ sɔrɔ kabi salon novanburukalo la, jaa min kɔnɔ, GSIM kɛlɛcɛw y'a yira k'olu le ye fagali nin kɛ.

Béatrice Stöckli fagali jigira mɔgɔ caaman kɔnɔ fana, tuma min na Sophie Pétronin tun ye seereya dɔw fɔ a koo kan. Ale ye Faransi jamanaden ye, a tun labilara ka bɔ Mali kɔrɔnyanfan maramafɛntigiw fɛ salon ɔkitɔburukalo ra.

A ka seereya, a y'a yira ko maramafɛntigi y'a minɛ ka yɛlɛma n'a ye  kulu dɔ kɔfɛ, Sofi pɛtoronɛn k'a le ye mugucikan mɛn, nka ko kabi o tuma ale ɲaa ma la Siwisi jamanaden nin kan tuguni. Siga cayara a koo ra, ka d'a kan, mɔgɔ fana m'a suu ye fɔlɔ.