"France": san saaba kaso ɲangili de ben na Nicolas Sarkozy kan

Nicolas Sarkozy, "France" jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ.
Nicolas Sarkozy, "France" jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ. © Studio graphique FMM

San 3 ɲangi de ben na Faransi jamana ɲama kɔrɔ Nicolas Sarkozy kan bi ntɛnɛdon. San 3 kaso la ta de bɛn na a kan, nka o san 3 kɔnɔ a kan ka datugu san kelen. Kiriso y'a lakodon ka ye yuruku-yuruku ko kɛ ni kiritigɛ la n'a ka lafasaba ye.

Ganseli

Faransi benkaniko kiriso ya yira ko Nicolas Sarkozy n'a ka lafasaba Me Thierry Herzog ani kiritigɛla Gilbert Azibert ye yuruku-yuruku benkan kɛ San 2014. Kiriso in ka fɔla, faransi jamana ɲama kɔrɔ kun ye layidu ta Me Thierry Herzog  ka cɛbɔya jukɔrɔmadon jɔyɔrɔ ba dɔ nɔfɛ Monaco dugu kɔnɔ sanko lafasabaga in fana k'a sen don ka kiritigɛ baara dɔ falen a kanuna.

Sarkozy ka lafasabaw ko benkan in kun ma se ka walenya wa Me Thierry Herzog fana ma jɔyɔrɔba in sɔrɔ i n'a fɔ jalakiw ya yira cɔgɔmi. Kiritigɛlaw ɲafɛ, Faransi jamana ɲama kɔrɔ Nicolas Sarkozy ya fɔ k'ale ma yuruguyurugu ko fosi kɛ. O natabɛ, kiriso ye san 3 kasolata ɲangi bɛn a kan. A kan ka san 1 de kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔ ani ka san 2 kɛ kɛnɛma an ko min ma, "sursis". O ɲangi sugu fana bɛn na lafasaba Thierry Herzog  ani kirititigɛla Gilbert Azibert kan, a jɛɲɔgonw.

Kiri in kɔ, Nicolas Sarkozy bɛna kiri ko wɛrɛ nɔfɛ Mars kalo tile 17 la. A jalakinen bɛ k'a ye Libye maraba kɔrɔ ka wari minɛ sanko ka a ka fanga ɲini ɲanagɛw kɛ san 2007.