Etats Unis jamana na, Polici cɛ min tun ye Georges FLOYD faga a ka kiititigɛ bɛna daminɛ bi

Wilikajɔ dɔ min kɛ  Georges FLOYD ka saya kɔ fɛ Houston Mai kalo tile 29, san 2020.
Wilikajɔ dɔ min kɛ Georges FLOYD ka saya kɔ fɛ Houston Mai kalo tile 29, san 2020. Mark Felix / AFP

Kasara yin tun kɛra san tɛmɛnen in de la Mai kalo til 25 la, a tun y’i sen digii farafincɛ in kan de kan a miinɛnen ko, k’a nɛnɛkili sira minɛ fo k ‘a ni bɔ.O ja yn de jinsin na diɲɛ mumɛ kɔnɔ wa fana ka mɔgɔw dusu bɔ ni kɛwalenw la farafinw kan.

Ganseli

Farajɛ polisicɛ in tɔgɔ ko Derek Chauvin.

O don in a sen digilen farafincɛ in kan na k’a ni kule to ɲɔgɔnna segin 8 ɲɔgɔn na f’o k’a ni minɛ.

O ja ɲɛsin na diɲɛ bɛɛ la.

Tile 4 George Floyd fagalen ko, Mai kalo tile 29, Polisicɛ in n'a tɔɲɔgɔn 3 ɲɔgɔnna wa fana u bolo bɔra u ka baara la.

O bɛɛ n’a ta, walen in kosɔn wilikajɔw poyira diɲɛ fan caman na walasa dan ka sigi farafinw ni tɔrɔlila lakanatigilamɔgɔw fɛ.

O sen fɛ diɲɛ bɛɛ jɛra kan kɛlen kan ko “Black Lives Matter” ko nafa bɛ farafinw fana ka balo la.

Septembre kalo tile 30 u ka kiti kɛnɛ folo sigira ka ɲininkaliw sɛmɛntiya.

Octobre kalo tile 7 a labɔra ka kololi to a kan wa fana a ye wari sara o kama.

Bi "Derek Chauvin", san 44, a ka kiiti bɛna ta ko tura la.

Etats unis marabagaw jɔrɔlen b'a ka kɛ sababu ye wilikajɔw ka poyin ko kura la. Bawo dɔw koni y’a daminɛ kabini kunu ko kiti in ka kɛ sariya kan.