Etats-Unis: wasadenw sɔnna Joe BIDEN ka dɛmɛbolo sariya talen ma wasa ka koronabana kɔlɔlɔ nɔgɔya

Joe BIDEN, Etats-Unis jamanakuntigi, ka kuma lase dɔ senfɛ ka kɛɲɛ ni "coronavirus" kɔlɔlɔw gɛlɛ fɛɛrɛw ye.
Joe BIDEN, Etats-Unis jamanakuntigi, ka kuma lase dɔ senfɛ ka kɛɲɛ ni "coronavirus" kɔlɔlɔw gɛlɛ fɛɛrɛw ye. AP - Andrew Harnik

 Etats-Unis jamanaɲamɔgɔ b'a fɛ ka miliyari waa kelen ni kɛmɛ kɔnɔtɔn  (1.900 milliards) de ta k'a ka ka jamanadenw dɛmɛ.

Ganseli

Tile biduuru dɔrɔn a seni kɔfɛ fanga na, nin ye kunkɔrɔtaba ye Joe BIDEN fɛ, k'a ka baaraboloninw dɔw waleya.

Koronabana ye mɔgɔ waa kɛmɛ duuru le faga Etats-Unis, nga o dɔrɔn tɛ, jamana ka sɔrɔ segira kɔ fɔɔ ka se saba ni tilan ma kɛmɛ sara la, o ɲɔgɔn mɛɛna ka kɛ a ka ca ni saan biwolonfila ye.

Joe BIDEN b'a fɛ, nin dɛmɛbolo nin barika ra,  ka jamana wuli ka lɔ a seen fila kan kokura.

A ka ɲafɔliw ra, baarada miliyɔn wolonfila ka kan ka dayɛlɛ jamana kɔnɔ, ka furakɛliw sɔngɔ nɔgɔya, ka kalansow dayɛlɛ, ka bolocifura dilan ka caya, ka nofolomugu fana bi di lutigiw dɔw fana, o ka lɔ n'o ka denbayaw ye.

Repubilikɛn wasadenw, Donald TRUMP nɔfɛmɔgɔw, olu ko laɲini nin ye fɛɛrɛ damatɛmɛnin ye, wa ɲasincogo fana tilenni tɛ. O kanma kɔngɛrɛ wasabulon na kunu, olu y'o yɛrɛ minɛ sariya nin tanin ma,

Demokaratiw mɔgɔ kelen fana y'a yɛrɛ minɛ, nga tɔɔw  kɔni yɛrɛ waso  ko sariya ɲumanba lo, wa k'ale le bina Etats-Unis lakiisi.

Jumalon, Joe BIDEN bin'a bɔlɔnɔ bila sariya nin kan. O le b'a to, a waleyali ka damina