Madagascar jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ Didier Ratsiraka fatura kunu kari k'a si to san 84

Didier Ratsiraka, Madagascar jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ.
Didier Ratsiraka, Madagascar jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ. Rijasolo AFP/Archivos

Dɔgɔkun daminɛ in de la mura juguma dɔ tun y'a minɛ. A tagara lada dɔgɔtɔrɔso dɔ la, Antananarivo, Madagascar Faaba la. A ka saya ye Madagascar jamanaden caman ni tɔrɔ. André RAJOEL, Madagascar jamana ɲɛma yɛrɛ ye taasibila k'a ye. 

Ganseli

Didier Ratsirak  ye Madagacar jamana ɲɛmaya kɛ siyɛn fila. Ma min tun don a tile kelen masɔn tubabu k'a a ka jamana k'u sago ye. K'a to fanga la, a le de nanani u yɛrɛ ka dambew ni u ka tariku kalani ye lakoli sow la.

Fidel Castro Cuba jamana  ɲɛma kɔrɔ masurumamɔgɔ tun don. Nka a ka jamana mara cogo ma se ka sira sɔrɔ, gɛlɛya caman de sɔrɔ a kɔnɔ.

Balo ko dɛsɛ yɛrɛ nana ye a la. O bɛɛ de kama Aout Kalo, san 1991 Jamanadenw ye wilikajɔba dɔ kɛ k'u kunda jamana ɲɛmaya so kan, wasa Didier Ratsirak kan fanga bila.

O sen fɛ lakanatigilamaaw ye muguci wilikajɔkɛlaw la ka mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔnɛ u ni la. O bɛɛ de ye Fanga di wilikajɔkɛlaw ma, kalo caman wilikajɔw kɔ fɛ a ma se ka sebaya sɔrɔ 1993 jamana ɲɛma kalatala. Nka o t'a ka ko banlen  de y' a tila kasegi kana fanga la tuguni 1997.

Makan wɛrɛ nana wili tuguni o fana kɔ fɛ. San 2002 de kɛra a ka fanga banlen ye pewu. A jagoyara kata kalifa Faransi jamana na san kɔnɔtɔn yan'a ka segi kana. Nga Madagascar jamanaden bɛ dabɛlendo ko kelen ma, Rat-si-rak tun ye jamana in kanuba gɛlɛn de ye.