Jordanie: Abdallah 2 n'a balimacɛ Prince Hamza ye ɲɔgɔn famuya

Masacɛ Hamza, Jordanie masacɛ Abdallah balimacɛ, n'a furumuso Basma, u ka furusiri ja dɔ janvier kalo, san 2012.
Masacɛ Hamza, Jordanie masacɛ Abdallah balimacɛ, n'a furumuso Basma, u ka furusiri ja dɔ janvier kalo, san 2012. AFP - YOUSEF ALLAN

Jordanie jamana fɔɲɔgɔnkɔw bɛ ka nɔgɔya dɔni jamana in masayaso la, Masacɛ Abdallah 2 ye hakilina ɲuman ta ka kumaɲɔgɔnyaw boloda n'a balimacɛ Prince Hamza ye, ale min jalakilendon k'a tun bɛ fɛ ka jamana in ɲangami. 

Ganseli

Prince Abdallah ben hussein

N'bɛ to an ka tabiyaw n'an ka ladaw kɔ, n'bɛ masakɛ n'an ciɲɛntabaa bɛɛ ka bila la, ne k'a dɛmɛ b'u ye bi, a b'u ye sini. 

Nin tun ye Prince Abdallah ben hussein ka kumakanw ye. Yani kunkan ninnu ka cari, mayaso yɛrɛ tun y'a lase ko masacɛ Abdallah 2 y'a ŋaniyata, ka kumaɲɔgɔnyaw bila senkan n'an dɔgɔcɛ ye. 

Ka se ka makan in ban u ni ɲɔgɔncɛ, Avril kalo tile 11 nata de bɛna kɛ a san kɛmɛ ye, jamana masaya bɛ ni du in de bolo. 

Nka, dɔgɔkun furancɛ in na, fɔɲɔgɔkɔw tun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka kow fereke, o de kama, masacɛ Abdalah kɔnna, ka cidenw bila ka se a balimacɛ ma, u ka se ka ɲɔgɔn famuya. 

Nka, makan in yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla min fɛ, Prince Hamza ka jalaki kanw tun ka can tile fila in na, ka ɲɛsin a yɛrɛ ka du ma, n'o ye Jordanie masayaso ye. 

Dɔgɔkun furancɛ in na masayaso tun y'a jalaki, k'a tɛgɛ bɛ mɔgɔw bolo ka se ka jamana in ɲangami. O kama Hamza tun bila la jagoya so kɔnɔ sigila, a sen kana se kabɔ kɛnɛma.

Nka, kunu surɔ ɲɔgɔn famu sɔrɔ la a yɛrɛ kafɔ la.