Farafinna kunnafonigafe "Jeune Afrique" sigibaga Béchir Ben Yahmed, fatura bi ntɛnɛdon

Béchir Ben Yahmed, kunnafonigafe "Jeune Afrique" sigi baga, yan, ab'a ka baarakɛyɔrɔ la, Paris, san 2010.
Béchir Ben Yahmed, kunnafonigafe "Jeune Afrique" sigi baga, yan, ab'a ka baarakɛyɔrɔ la, Paris, san 2010. © Vincent Fournier/JA

A fatura bi Avril kalo tile 3 in na "Paris", koronabana de kɛra a sababu ye k'a si to san 93. 

Ganseli

Koronabana tun ye Béchir Ben Yahmed minɛ ani k'a da dɔkɔtɔrɔso la "Paris" Mars kalo laban na. Fɔ o wagati, a tun bana pewu  boloci ma ani koronabana yɛrɛtanga fɛɛrɛw bɛlajɛnen ma. Bana in de kɛra Béchir Ben Yahmed sababu ye, k'a si to san 93 la. 

A bangera Djerba, Tunisie jamana kɔnɔ. Cɛ in lakodɔnna diɲɛ kɔnɔ ani Farafinna kɛrɛnkɛrɛnen yala, sabula, ale de ye "Jeune Afrique" bila senkan san 1960 "Tunisie" jamana kɔnɔ. O wagati la, Farafinna gafe in tun tɔgɔ ye "Afrique Action". Gafe in tɛmɛna "Rome" ka sɔrɔ kana sigi kudahi "Paris".

"Jeune Afrique" n'a tigi tun bɛ jalaki siɲɛ caman k'a ma ka surun Farafinna jamana ɲamaaw la ka tɛmɛ. Gɛlɛya fana sɔrɔla wagati dɔw la sabu la, kunnafonigafe tun bɛ bɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun, a yɛlɛmana kana a kɛ kalo o kalo ye. 

"Jeune Afrique" lakodɔnen bɛ kɔsɔbɛ ani a ɲɔgɔn tɛ Farafinna si hakɛya la. Kunnafonidilaw ni gafesɛbɛnna ŋana caman ye baara daminɛ Béchir Ben Yahmed fɛ, i n'a fɔ, Frantz Fanon, Kateb Yacine, Amin Maalouf, Jean Daniel. Jean Daniel yɛrɛ y'a fɔ a ka sereya caman na ko Béchir Ben Yahmed y'ale lakisi ka bɔ saya ma san 1961 Bizerte dugula, Tunisie ni France ka kɛlɛ la, a tun jɔgilen bɛ.