Faransi polisiw ye wulikajɔ kɛ wasadenbulon dala k'u ka nisongoya jira polisicɛ dɔ fagalila

Ni ye polisiw ka wulikajɔ dɔ ja ye ( 2021)
Ni ye polisiw ka wulikajɔ dɔ ja ye ( 2021) AP - Lewis Joly

 Faransi, Eric Masson, polisicɛ min fagara Avignon dugu la, o kasara tɛmɛnɛ dɔgɔkun fila kɔ, polisiw ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu arabadon wasadenbulon dala Paris.An ka lasigiden Kpénahi Traoré tun bɛ wulikajɔ in kɛnɛ kan.