USA jamanaɲɛmaa Joe Biden ye tagama kɛ ka taga Tulsa dugu kɔnɔ

USA jamanaɲɛmaa Joe Biden ye tagama kɛ  ka taga Tulsa dugu kɔnɔ.
USA jamanaɲɛmaa Joe Biden ye tagama kɛ ka taga Tulsa dugu kɔnɔ. REUTERS - CARLOS BARRIA

A san 100 ye nin ye Tubabuw ye ninjuguyawalew ta ka Farafinw sɛgɛrɛ Tulsa dugu kɔ, ka mɔgɔ kɛmɛ saba (300) ɲɔgɔn bɔnɛ u nin na. Ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini kasara in kɛra, USA jamanaɲɛmaa dɔ ka wuli ka se nin dugu in kɔnɔ wa fana ka wale in kɔn i n’a fɔ a ka kan cogo min na.