Joe Biden ye Donald DRUMP ka ɲangiliw wuli ka bɔ Chine ka forobabarokɛyɔrɔ Tik Tok ni WeChat kan

TikTok ni WeChat Chine jamana bɔlɔlɔ fɔrobabarokɛyɔrɔ dɔw.
TikTok ni WeChat Chine jamana bɔlɔlɔ fɔrobabarokɛyɔrɔ dɔw. AP - Mark Schiefelbein

Joe Biden Etats-Unis jamana ɲɛmaa ye ɲangi kɔrɔ dɔ wuli ka bɔ Chine bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ fila kan Tik Tok ani WeChat. O forobakumayɔrɔw tun ɲangila Etats-Unis jamana ɲɛmaa kɔrɔ Donald Trump fɛ. O wagati kelen na, jamana in latigɛ ka "Dollard milliard 17" bɔ sanko ka ɲiniw dɛmɛ ka taa ɲɛ ani ka sinaya kologiriya ni Chine jamana ye. 

Ganseli

Etats-unis ɲɛmaa kɔrɔ Donald Trump tun ko jamana lakanako kama a ma kan jamana wɛrɛ bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ ka basigi. San 2020 kɔnɔ a y'a latigɛ ka Tik Tok ni WeChat gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ.  

O bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw ye Chine jamanadenw taw ye. Nka latigɛ in tun ma se ka waleya sabula kirisow kun y'o latigɛw sɔnsɔnri. Jago ni sɔrɔko sinaya fana de kama latigɛ in tun tara.

Kunu arabadon, Etats-Unis ɲɛmaa Joe Biden ye Trump ka latigɛ jɔsi ka boyi. Nka, o ta yira ka fɔ ko Etats-Unis ni Chine ka sinaya bana. O bɛna sira wɛrɛ de ta sabula, Etats-Unis ye kokura boloda sanko ka sinaya kologiriya ni Chine ye.

Jamana in wasadenbaw "Sénateurs" ye sariya ta taratadon ka dɛmɛba lase ɲinini tabolow ani fɛn kuraw dilan kow fanfɛ.

"Dollard" wari "Milliard 170" de bɛna bɔ ka kɛ kobolodalen kura in musakaw ye. Jamana ka cakɛdaw ka minan caman bɛ bɔ kɔkan ka don, dɛmɛ in fan dɔ bɛna kɛ sababu ye k'o minanw dilan Etats-Unis kɔnɔ.