Faransi sɔrasiw ye Ghislaine Dupont ni Claude Verlon fagabagaw ɲɛmɔgɔ faga

Ghislaine Dupont ni Claude Verlon.
Ghislaine Dupont ni Claude Verlon. RFI

Faransi kɛlɛcɛw k'u ye kunnafonidila Ghislaine Dupont ni Claude Verlon fagabagaw ɲɛmɔgɔ Baye Ag Bakabodɔ faga Mali kɔrɔnyanfan na

Ganseli

Baye Ag Bakabo ka fagali kuma tun fɔra a yɛrɛ somɔgɔw fɛ bɔlɔlɔ fɔlɔ de kan kabi kunasini. Nka Barkhane tun m’a sɛmɛntiya kuma tɛ Faransi ɲɛmɔgɔyaso ma.

RFI ye kunnafoni minnu sɔrɔ cɛ in kan, o ye ko AQMI tun kɛlen don ka Ag Bakabo ka baaraw ɲɛsin tile fila in na mɔgɔw fagali ma minnu ni Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.

O misali ye MNLA ka Ahabi Ag Ahmayad fagali ye salon septembre kalo la. 

Baye Ag Bakabo tun t’a yɛrɛ jira tuma bɛɛ nka a tun dɔnnen don k’a tun bɛ Kidal ni Algérie worodugu cɛmancɛ la tuma bɛɛ, Tinzaouaten fan fɛ. A yera sinyɛ laban min la, o tun ye salon octobre kalo ye. O tun kɛra Sophie Pétronin ni Soumaila CISSE ka bilali sen fɛ.

Munna cɛ in fagara sisan de k’a sɔrɔ a tun yɔrɔdɔnnen don?

K’a sɔrɔ a minɛli yɛrɛ de tun ko bɛ Ghislaine Dupont ni Claude Verlon somɔgɔw ye, bawo n’ale tun sɔnna ka kuma, an tun bɛna a dɔn jɔn de ye RFI ka nin baaraden fila ninnu fagali ko la.

Baye Ag Bakabo kɔni fagara sibiri tɛmɛnen o bɛ kɛ k’a sɔrɔ kalo tɛmɛnen, Faransi kunnafonidila fila ninnu somɔgɔ tun taara fo u ka jamana wasabulon la, k’a ɲini ko "secret défense" min bɛ Ghislaine Dupont ni Claude Verlon fagali kumaw kan, n’o b’a jira ko jamana ka gundola kuma don, k’o k’o wuli bawo olu b’a fɛ ka mɔgɔ fila ninnu fagacogo dɔn san 8 kɔ.

Yani o fana cɛ; ONU ka kumalasela dɔ fana tun y’a ka kumasili jira.

Agnès Callamard tun ko kiri tɛ ka kɛ a kɛcogo la kunnafonidila fila ninnu fagali ko la bawo ko sɛkɛsɛkɛliw balilen don ka taa ɲɛ.