Mɔgɔ caman bɔnɛ na o nin nan funtenibaw kɔsɔn USA ani Canada

Mɔgɔ caman bɔnɛna o nin na  funtenibaw kɔsɔn USA ani Canada
Mɔgɔ caman bɔnɛna o nin na funtenibaw kɔsɔn USA ani Canada © REUTERS - Jennifer Gauthier

Mɔgɔ caman bɔnɛna o nin na o funtenibaw kɔsɔn USA ani Canada. Tasuma donyɔrɔ 180 ɲɔgɔn na de kun bɛ lɔgɔkun filacɛ in na Canada jamana kɔnɔ ka waga ha wa 64 jɛni. Etats_Unis waga wa 15 fana jɛni na. Tasuma faga sodasiw kun bi senka k’u kɔrɔtige.

Ganseli

Tasuma ye waga ha 64 500 de jɛni ka ban Canada. Jamana in kɔnɔ tasuma faga sodasiw bi senkan suu ni tile kabi ni funtenibaw in sanpɛrɛn kera sababu ye ka taa don jamana in tile binyanfan marabolow la.

Lɔgɔkunfurancɛ la, Colombie-Britannique marabolo ɲamaaw ka jaati ya yira ko tasuma donyɔrɔ 177 bɛ yin. Sodasi 350 fana laben na sanko ka ta dɛmɛ lase tasumafagaw ma.

O fɛɛrɛw taara jamana marabaaw fɛ. Funteni ba in ye mɔgɔ 700 ni kɔ bɔnɛ u nin Canada kabi n’a daminɛra, a lɔgɔkun kelen sisan ye.

USA jamana kɔnɔ fana, funteni ba kelen in kɛra mɔgɔ 100 ni kɔ sababu ye. 94 Oregon marabolo la, ani 20 ɲɔgɔn Washington marabolo kɔnɔ.

Californie marabolo fana na tasuma ye waga ha wa 15 jɛni ka ban. Ka kɔrɔ marabolo nunu na, sumaya ni nɛnɛ de bi deli ka kɛ yin.

O de la yɔrɔnikelen waati yɛlɛma in kabakoya ye lamini donbagaw ye minɛ. Olu ka fɔla, O bɔra waati yelema ni jaaw de fɛ.