Afghanistan sɔrasiw ni taliban kɛlɛcɛw be ɲɔgon nan jamana in kɔkɔduguyanfan na

Ni ye taliban kɛlɛcɛw ja dɔ ye
Ni ye taliban kɛlɛcɛw ja dɔ ye AP - Rahmat Gul

Afghanistan sɔrasiw ni bayirika le bilala ka taga Tkhar ni Badaskhshan dugu la. O dugu ninnu nan, taliban kɛlɛcew ye u tigɛ da  o yɔrɔ dugu deni caman kan. Ni y'a san 21 ye Talibanw ni Afghanistan sɔrasiw be ɲɔgɔn na o dugu ninnu kɔnɔ. Nka a jirala ka fɔ ko taliban kɛlɛcɛw tun ma deli ka sɛbaya sɔrɔ yen.