Syrie musow ye wilikajɔ kɛ ka ɲɛsin wale jugu minnu bɛ kɛ musow la jamana in kɔnɔ

Ni ye musow lafasatɔn ka wilikajɔ dɔ ja de ye
Ni ye musow lafasatɔn ka wilikajɔ dɔ ja de ye © RFI

Musow bayirika de ye wulikajɔ kɛ jamana in kɔkɔduguyanfan na. U k'u ka laɲini ye wale jugu min bɛ taa ka ɲɛsin musow ma, k'o dan k'a sigi o la. 

Ganseli

 

‘’A ye musow fagali dabila’’ Ni  kuma ninnu de tun bɛ Syrie musow dala . Sunkuru fila ka fagili kɔ de, Syrie musow ye wilikajɔ in kɛ. O ka laɲini ye benkani ani wale jugu miw bɛ taa ka ɲansi musow man o ka dabila 

Syrie, hadamaden ka hakɛ  lafasatɔn dɔ ye sunguru in ka fagali ni kɔ, kasɔrɔ ka fɔ k’a faa cɛ de  bɛna a kan ani ka faga.  

Musow ka hakɛ  lafasatɔn caman  tun bɛ kɛnɛ in kan, o dɔ la kelen ko, k’olugu ye ɲɔgon lajɛ sunkuru in ka sɔ ŋanfɛ, ka jira mɔgɔw la ko musow ka hakɛ kan k'a segi o man. Ani fana mɔgɔ minnu ye ni wale in kɛ u ka sɛ nɔn minɛ charia fɛ. 

Jamana kelen in kɔnɔ, dɔgɔkun tɛmɛni malfatigiw ye sunguru dɔ faga, bawo a tun b'a fɛ ka bori na ka kambɛlɛ ye. Sunguru in ka fagali in ye jamanadenw dusu kasi kojugu. 

Syrie fɔlɔ Mɔgɔ minnu bɛ wale jugu  kɛ ka ɲansi musow man , o ka ɲangi tun ma gili nga sisan ni ye walɛ jugu ke muso la san caman kaso le kan k'a la a tigi kan .

Syrie jamana na, baɲoumankɛton ka sɛgɛsɛgɛli dɔ ya jira ko kabi kɛlɛ bɛɛ jamana in kɔnɔ benkani sugu bɛɛ de bɛ kɛ ka ɲansi musow man