Sergio Ramos bɛna ndonlan tan sisan ni Paris Saint Germain ndonlantankulu de ye o diyara aw ye wa?

Ni ye Sergio Ramos ja de ye
Ni ye Sergio Ramos ja de ye GABRIEL BOUYS AFP/File

Sergio Ramos bɛna ndonlantan sisan ni Paris Saint Germain ndonlantankulu de ye. Cɛ in ye San tan ni  kɔ de kɛ  Real  Madrid. A jatilen don kɔfɛ ndonlantannaŋana de ye. Bii bii in na a bɛ ni cɛlu 101 ni kelen de ye.  Sergio Ramos tagali ka bɔ Real Madrid la, o kunnafoni diyara aw ye wa? Aw fɛ a tun kan ka taa Paris Saint Germain la wa?