Tungalatala mɔgɔ 500 ni kɔ balalen don kɔkɔji sanfɛ olu ma se ka don alisa jamana foyi kɔnɔ.

Tungalatala ninnu bɛ Ocean Viking kurun kɔnɔ jiisanfɛ
Tungalatala ninnu bɛ Ocean Viking kurun kɔnɔ jiisanfɛ © Flavio Gasperini/SOS Mediterrane via Reuters

Alisa tugalatala mɔgɔ kɛmɛ-duuru ni kɔ minnu balalen don kɔkɔji sanfɛ kabini dɔgɔkun daminɛ in na, olu ma se ka don alisa jamana foyi kɔnɔ. U bɛ Ocean Viking kurun kɔnɔ jiisanfɛ. Nka nin waati in na, weele-weele bila bɛ ka kɛ yasa u ka se ka bɔ kɔkɔji sanfɛ.