Arabie Saoudite jamanaɲamaaw y'a jira ko diɲɛ silamɛw minnu bolocila olu bɛna se ka ta Omra la

Arabie Saoudite jamanaɲamaaw y'a jira ko diɲɛ sulamanw minnu bolocila olu bɛna se ka ta Omra la
Arabie Saoudite jamanaɲamaaw y'a jira ko diɲɛ sulamanw minnu bolocila olu bɛna se ka ta Omra la AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Arabie Saoudite jamanaɲamaaw y'a jira kunu karilon ko diɲɛ sulamanw bɛna se ka ta Omra la. Olu bɛna dancɛw dayɛlɛ o kama nga a bɛna dan maaw ma minu boloci la ni koronbolociaboloci furaw ye. Issouf ZERBO

Ganseli

 Kabi bi tɛnɛlon ma, sulamanw bɛ se ka Omra taga tamaaw kɛ. Arabie Saoudite marabaaw k'u bɛ k'o laɲini sɛbɛw makɔnɔ u kɛlenkɔ ka dancɛw dayɛlɛ. Nga, jamana in ka hegi ko minisiriso ka dantigɛli la kunu, a fɔla ko jamanaw bɛna ɲana tɔmɔ fɔlɔ o kɔ sira bi sɔrɔ di o jamanaw ka sulamanw ma. 

Sira sɔrɔlen kɔ, a wajubiyalendo k'u bolo ka ci fɔlɔ ni furaji ye min lakodon na arabie Saoudite marabaaw fɛ. O korona bolocifuraw ye, Pfizer, AstraZeneca, Moderna ani Johnson and Johnson.

O kɔrɔko ni minu boloci la ni furaji wɛrɛ ye iko Spounik V, Sinovac, olu yamoriyalen tɛ ka taa Omra kɛ. O ta ba bɛ ye, alini maa minu bolocila, olu selen kɔ Makan jamana kɔnɔ, u kan ka to kɛrɛfɛdin na wagati damani fɔlɔ.

Kalow kalow Arabie saoudite sigibaga million fila ɲɔgɔn bi Omra hegi kɛ. Jamana in dancɛ kun ma dayɛlɛ kɔkan jamanaw ye koronabana kɔsɔn. Sisan o wilira ka bɔ yin