Israel jamana y'a ka lasigidenso dayɛlɛ Maroc jamana kɔnɔ

Israél jamanaden dɔw ka taama dɔ Marrakech dugu la, Maroc jamana na.
Israél jamanaden dɔw ka taama dɔ Marrakech dugu la, Maroc jamana na. AFP - FADEL SENNA

Israel ka kɔkanko minisiri ye taama min kɛ Maroc o de kɛra sababu ye lasigidenso in sera ka dayɛlɛ.

Ganseli

''Nin ye don ba ye. An ye an ka lasidenso dayɛlɛ Maroc''. Yair Lapid Kumakan de ye nin ye a ka baroba kuma yɔrɔ Twitter sanfɛ, o ka lasigidenso dayɛlɛ ni kɔ. Lasigidenso in dayɛlɛli la Nasser Bourita Maroc kɔkanko minisiri tun bɛ o kɛnɛ kan. 

Kɔkanko minisiri fila ninnu ka fɔ la, ko  nin bɛɛ b'a jira ko Isarael ni Maroc k'a baaraɲɔgɔnya bɛ ka lakuraya. O baaraɲɔgonya min tun bɔrɔtɔ la a bɛ san caman bɔ sisan. 

Yair Lapid y'a fɔ k'a dan a kan ko, Isarael jamanakuntigi ye ci don a da, a k'a fɔ Maroc masacɛ Mohamed 6 ye ka jigi b'a kan, ka bɛna ye Israel don nataw la. 

Kasɔrɔ san ba fila ni mugan ni kɔnɔ, Benjamin Netanyahu, Isarel marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ tun ye o ci kelen in de fɔ, nka jabi ma sɔrɔ o la. Maroc de ye Arabu jamana naniman ye min y'a ka baaraɲɔgɔnya lakuraya ni Isarel ye. 

Etats Unis kɔkanko minisriri Athony Blinken y'a ka ninsondiya jira  Maroc ni Israel ka baaraɲɔgɔnya lakurayali ko la. 

Nin tile dama in yɛrɛ ye ko Yaid Lapid bɛ taama na Maroc. O taama in senfɛ, ani Maroc  kɔkanko ye  bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛnbɛ na, min ɲɛsinen don seko ni dɔnko ani dɔ wɛrɛw ma.