Etats Unis kɛlɛbolo ye muguci mɔbili dɔ la karidon na, Afganistan Kabul pankurun jigi yɔr la

Misali, mobili jeninen
Misali, mobili jeninen AFP - WAKIL KOHSAR

EtatsUnis marabagaw k'u tɛna to Etat Islamik jatigɛwalekulu ka bin Kabul pankurun jigi yɔrɔ Hamid Karzai kan. Afganistan jamanaden caman de bɛ o pankurun jigi yɔrɔ in, wasa u bɛ se kabɔ jamana in kɔnɔ cogomin Talibanw nalen kɔ.Abdoulaye OUATTARA b'o lase