Sanji ni sanfiɲɛ ye kasara ba lase New York dugudenw ma, Etats Unis jamana kɔnɔ

Demisɛniw, Brooklyn New York, États-Unis, septemburu kalo kile 2 san 2021.
Demisɛniw, Brooklyn New York, États-Unis, septemburu kalo kile 2 san 2021. REUTERS - CAITLIN OCHS

A ko daminɛ na kabini araba don. Karim, New York duguden dɔ ka fɔla a kɛra siran ko ba y'u fɛ. A y'o fɔ THIERNO MOUDIMBA ka kuma barani la, a yɛlɛmana Abdoulaye OUATTARA fɛ.