Australie jamana ye Faransi jabi ka ɲɛsin u ka jijukɔrɔ kurun sani ko kan

Jean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian © capture d'écran. France 2

Ameriki jamana kuntigi ni Faransi ta bɛna kuma ɲɔngon fɛ, a tɛmɛn ka kɛɲɛ nin Faransi marabagajɛkulu kumalasela Gabriel Attal ka fɔ ye. Abdoulaye OUATTARA b'o lase.