Royaume Unis: Etats-Unis ka laɲini de ye Julian Assange ka kiri ka kɛ jamana in dugu kolo kan

Julian Assange dɛmɛbaaw Londre kiriso da la, octobre kalo tile 27, san 2021.
Julian Assange dɛmɛbaaw Londre kiriso da la, octobre kalo tile 27, san 2021. REUTERS - HENRY NICHOLLS

Farafinna kɔkan, Etats-Unis jamana bɛ ka ko bɛɛlajɛlen kɛ alisa walasa Julian Assange ka bila a ka kiritigɛlaw ka bolokan. Julian Assange, ale  de ye WikiLeaks sigibaga ye n'a tun ye USA ka gundo la sɛbɛnw caman cari bɔlɔlɔ sanfɛ. Kunu Etats-Unis ka laɲini la kiri kura dayɛlɛla cɛ in ka kola Londres, Royaume Unis. 

Ganseli

Julian Assange ye san 7 de kɛ a kalifalen bɛ Equateur ka lasigidenso kɔnɔ Royaume Unis. O kɔ ni y'a san fila ni tilan ye a bɛ kaso la Royaume Unis jamana yɛrɛ kɔnɔ. USA sariyatigilamaaw tun y'a ɲini ko WikiLeaks sigibaga in ka bila olu ka bolo kan walasa a ka kiri ka kɛ USA ka dugu kolo kan.

Kadakan 2010 waati a tun bɔra n'o jamana in de ka gundo la sɛbɛn bayirika ye k'u cari diɲɛ ɲɛma. Janvier kalo tɛmɛnen in na, Royaume Unis kiritigɛla dɔ, Vanessa Baraitser tun bana o laɲini in ma. Ale tun ko ni Julian Assange bilala ka taga USA ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye, a ka yɛrɛ faga. Nka USA y'o kiritigɛla in ka jabi sɔsɔ. Kunu de kiri kura daminɛna ka latagali ko kan USA. O kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ka lafasabaga James Lewis ko Julian Assange tile kelen ma delika kugolola bana sɔrɔ, wa ko fosi t'a to n'a Bilala USA ka kiritigɛlaw ka bolo kan, a ka yɛrɛ faga. Julian Assange fana ka lafasabagaw ko dalilu fosi tɛ USA bolo kafɔ ni cɛ in tagara ye kasobon dɔ la, ko kojugu fosi tena a sɔrɔ. Bi aramousa de la Royaume Unis ka kiritigɛlaw kan k'u ka jabi di.