Mali: bi de ye Ghislaine Dupont ni Claude Verlon fagali san seegin ye

 Ghislaine Dupont ni Claude Verlon, RFI kunnafonidilaw.
Ghislaine Dupont ni Claude Verlon, RFI kunnafonidilaw. © ©RFI

A san 8 ye bi ye RFI baarakɛla Ghislaine Dupont ani Claude Verlon fagara Kidal Mali jamana kɔnɔ. Novembre kalo tile 2 don san 2013, mɔgɔ fila ninnu tun bɛ k'u ka baaraw kɛ ni maa 4 y'u minɛ ani ka taa k'u faga. AQMI jatigɛwale kulu ye fagali in tigiya ta. San 8, o kɔ ali bi a kiriko bɛ ka kɛ Mali ani Faransi. Kunnafolidila fila ninnu minɛbaga kelen fagara ɲinan. 

Ganseli

Kirisow bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka mɔgɔ kuraw ɲininga. Fɔsi ma sɔrɔ ka bɔ kiriso yɔrɔ gundon kow kama. 

Faransi kɛlɛbolo ko Baye Ag Bakabo fagali tun t'u ka laɲini ye. Juin kalo tile 5 don, jatigɛwale kulu dɔ tun y'a ɲini ka binkanin kɛ ONU ka sɔrasiw ka daga kan Aguelhoc dugu la. Faransi kɛlɛbolo ye mugu wuli jatigɛwale kulu in kan ka mɔgɔ 4 faga. Cɛ in tun b'olu de cɛman.

Faransi gundola kunnafoni ɲinilaw tun sera ka jatigɛwalekɛla in ɲininga a darakan na mars kalo san 2013 Kidal. A tun yɛrɛ y'a fɔ k'ale sɔnna ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye tuguni. Ŋunuŋunuw dɔ ko, Bakabo bɛ sɔrɔ Faransi ka gundola kunnafolidibaga ye walima Mali ta.

Faransi kɛlɛbolo kɔni ko a ma dabɔ ka cɛ in faga kɛrɛnkɛrɛnnen yala. Nka sereya dɔw ko tiɲɛ tɛ. Sɔrasiw bɛ o serew cɛman yɛrɛ. Olu ko Faransi kɛlɛbolo y'a ɲini ka cɛ in tatiɲɛ. Ghislaine Dupont ni Claude Verlon teriw ka jɛkuludenw fɛ, cɛ in de tun bɛ se ka tiɲɛ bange. 

Cɛ in tun bɛ jamana gundow bɛ kalama IBK tilera. Kabi juillet kalo ra, a bɛ kaso la kunnafolidila Birama Touré ka fagali ko kan. O kama de RFI kunnafolidilaw ka lafasabagaw b'a fɛ ka darakan ɲininga. I bɛ ta sɔrɔ kɔkɔrɔmadonbaga bi sɔrɔ ola. Walima, u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ dɔw yɔrɔ. Ka fara o kan, a bɛ nɛgɛjuru kumakanw kalama. Nafaba de bɛ se ka sɔrɔ, Moussa Diawara ka ɲaningali la. Faransi ka gundola kunnafoli ɲinilaw ɲɛmaa  Bernard Bajolet ɲiningala san 2018, Décembre kalo la, kiritigɛlaw fɛ Paris.