Etats-Unis jamanaɲɛmaa dankan Kamala Harris bɛ taama na Faransi

Kamala Harris, Ameriki jamanakuntigi dankan.
Kamala Harris, Ameriki jamanakuntigi dankan. MANDEL NGAN AFP

Kamala Harris ka nin taama senfɛ Faransi, a bɛna talikɛ tasibila kɛnɛ dɔ sigili la Novembre kalo tile 11, diɲɛ kɛlɛba fɔlɔ kuncɛra o don min na san 1918. Min ye Libye kunkan ko lajɛrɛba ye jumadon, o fana tɛna fɔ muso in kɔ Faransi jamana kan. 

Ganseli

Kamala Harris

Faransi kadi. An bɛna waati min kɛ kumaɲɔgɔnyaw la, n'ninsɔndiyalen don, bawu a bɛna kɛ sababu ye k’an ka baaraɲɔgɔnya sinsin. 

Nin tun ye Etats-Unis ɲɛmɔgɔ dankan Kamala Harris kuma kan ye kunnafonidilaw ɲɛma kunu, a jigilen ka bɔ pankurun kɔnɔ. 

Muso in ka kan ka tile 5 de kɛ Faransi jamana kan. 

A ka taama kun fɔlɔ y’a lase Paris "Institut Pasteur" la, n’o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyakow sɛgɛsɛgɛli ma. Yen, Kamala Harris ni Etats-Unis ani Faransi  kɛnɛyako sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye lajɛrɛ kɛ. 

Bi ani Faransi ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron fana ka kan ka ɲɔgɔnye. Kuma bɛna sigi misali la Erɔpu jamana lakanako kan ani diɲɛ kɛnɛyako. 

Futinɛ min sigira jamana fila ninnu cɛ kɔsa in na jijukɔrɔ-kurun feereli ko la Australie ma, Etats-Unis y’o min sugu bɔsi Faransi la, o kuma tɛna fɔ  ɲɔgɔnye in na, hali n’a y’a sɔrɔ ko Emmanuel Macron ni Joe Biden y’a kuma kɛ Italie nin y’a tile damadɔ ye.