RFI Faransikan kunnafonidila Burundi jamanaden, Stanislas Ndayishimiye fatura

Stanislas Ndayishimiye
Stanislas Ndayishimiye © @ RFI Mandenkan

An baarakɛɲɔgɔn in bangera san 1962 Burundi jamana camancɛ yanfan fɛ.

Ganseli

A tun sigilen bɛ Faransi jamana kan a san 28 ye nin ye. Rfi kumakanba dɔ tun don.

San 1993,  a kɛlen ka kalansira dɔ sɔrɔ "bourse"  Paris, Faransi faaba la, a tun m'a miri ka tɛna segin a ka jamana kɔnɔ tunguni Burundi.

Bawu, a selenkɔ Faransi, kɛlɛ wulila Burundi jamana kɔnɔ. I tun bɛ suu de dalen ye Bujumbura bɔlonw kɔnɔ.

O de la, Stanislas Ndayishimiye ko ale bɛ to Paris. O de la, a ye yɛrɛ kalifa sɛben ɲini ko sɔrɔ "asile".

A fatura ka muso nin a den fila to a kɔ.

An b'a fɔ ka dayɔrɔ suma.

Sereya dɔ :

A kɛra RFI ka lasigiden ye Abidjan, Côte d’Ivoire. Wa ani yen kunnafonidila dɔw donna ɲɔgɔn na. Muhamed Lameen b'o sereya dɔ lakale an ye.