Farafinna jamanaden minnu bɛ ndonlantan kɔkan, olu ka ɲinan "CAN" ko bɛna sɔn ka gɛlɛya

Europu ndolantan kuluw ka tɔn "ECA" y'a fɔ ka bɛ ka siran koronabana ɲɛ ka farafinna ndolantanlaw to u ka segin ka talikɛ "CAN" na Cameroun janvier ni février kalo ra. Tɔn in ko alibi Farafinna ndolantan koɲanabɔ jɛnkulu ma fɛɛrɛw jɔnjɔn da kɛnɛ kan ka ɲasin korona kɔrɔtigili kan o ɲɔgɔndanw wagati la. Ndonlantan kulu 200 bɛ o tɔn in kɔnɔ.

"ECA" ɲɛmaa Nasser al-Khelaifi
"ECA" ɲɛmaa Nasser al-Khelaifi OZAN KOSE AFP
Ganseli

Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔn sama sama bɛ ka kɛ Europu ndonlantan kuluw ni farafinna jamanaw ka ndonlantan kuluw cɛ. Nin sen in ta la, Europu ndonlantan kuluw ka tɔn "ECA" ye koronabana de kɛ u ka bagabagalikanw kun ye. ECA ko a tɛna farafinna ndonlantannaw labila ka taga tali kɛ "CAN" ndonlantan na ni koronabana kɔrɔtigɛ fɛɛrɛw sɔbɛ ma bila senkan.

Europu ndonlantan kuluw ninnu k'o alibi farafinna ndonlantan koɲanabɔ jɛkulu "CAF" ma o kɛ fɔlɔ. "ECA" y'o kankarida kan lase diɲɛ ndonlantan koɲananɔ jɛkulu FIFA ma.

Diɲɛ tɔn in bi ndonlantan kuluw wajibiya ka ndonlantanw labila sanko u ka taa ndonlantan kɛ u ka jamanaw ye. O bɛna gɛlɛya Faransi ni Angleterre ka ndonlankuluw ma sabu la u bɛ ndonlantanw kɛ janvier kalora "ECA" ka fɔla.

Ka fara o kan san 2020 FIFA kun ya yamaruya ko ni kelenna bila wagati tɛmɛna tile 5 kan, ndonlantanlaw tagali walima a seginin kɔ, u ka ndonlankulu bi se ka ban ka sira di a ma.

Jamana dɔw kɔnɔ, nin ndonlantanlaw bɔra CAN na Cameroun ka se u fɛ fɔ u ka to kelen na bilara tile 10 ɲɔgɔn. ECA bɛ k'a sinsin o kan fana.  N'o kan ka waleya Mohamed Salah Sado Mané, Marhez walima Kessié, o tɛna ye CAN ndonlantan kɛnɛw kan.