Tungaranke mɔgɔ mugan ni wolofila ɲɔgɔn de bɔnɛ na u nin na, Faransi ni Royaume Uni cɛ kɔgɔji kan

Faransi jamana kan, Utopia 56 jɛnkulu ye nɔminɛsɛbɛn don Faransi ani Royaume uni cɛ kɔkɔji lakana ɲɛmaaw kama. Sabula ko u ma fosi kɛ yasa ka tungarankew nin kisi. O de kama maa 27 sara Novembre kalo la Faransi ni Royaume Uni cɛ.

Tungalata dɔw kɔgɔji kan yasa k'u kun da Angleterre jamana na, décembre kalo tile 16, san 2021.
Tungalata dɔw kɔgɔji kan yasa k'u kun da Angleterre jamana na, décembre kalo tile 16, san 2021. © REUTERS - STEPHANE MAHE