Birmanie: mɔgɔ caman de bɔnɛ na u nin na dugukoloyɛrɛyɛrɛ dɔ sababu la

Birmanie jamana na, ɲininiw bɛ senna halibi, ka se ka sanubɔla dɔw ye, taratadon dugukoloyɛrɛyɛrɛ tun kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu tunu. Mɔgɔ biwolonfila ɲɔgɔn de tununa kasara in kɔfɛ, mɔgɔlakisibagaw (sécouristes) b'u se la, ka se k'u ye. 

Dugukoloyɛrɛyɛrɛ dɔ kɔ, lakanabaarakɛlaw bɛ mɔgɔ ɲini na.
Dugukoloyɛrɛyɛrɛ dɔ kɔ, lakanabaarakɛlaw bɛ mɔgɔ ɲini na. REUTERS / Guillermo Granja
Ganseli

Kunu araba, mɔgɔlakisibagaw tun bɛ ɲinina n'o b'u lafiɲɛ k'a sabu kɛ bugun tun fanga ka bon, a b'o ka baara kɛ gɛlɛya o bolo tuma dɔɔ ra. Dugukoloyɛrɛyɛrɛ nin kuun kelen ma lɔn fɔlɔ, nka mɔgɔlakisibaga dɔɔw ka fɔɔ ra, damanbaaralaw ye bɔgɔ min sogin, ale ni kabakuruw le gwuliyara, ka kulu wurubata ka ben kɔji dɔɔ ra. 

Ni samiɲa mana se ten, mɔgɔ caman le bi taga damanbaara ra, Hpakant faan fɛ, Birmanie ka marabolo min bi daan bɔ ni Chine ye, kasɔrɔ o baara nin balinin lo kabi sɔrasiw ye fanga ta kɔfɛ Birmanie. 

Dugukoloyɛrɛyɛrɛw ka teli ka kɛ mara in  kɔnɔ. O wagati kelen na, cɛkɛda caman le daganin bɛ yen, min bi sanubaara kɛ. A baara nin kɔlɔlɔw ka ca kɔsɔbɛ, jamana mabarabagaw ka kɔrɔsili barika man bon a kan. Tungatagala caman le bi kulusoginna yen k'o daradumuni ɲini, fɛɛn min bi dugukolo jukɔrɔ, o koo ka bon Chine foo ka se.