Royaume-Uni: fangasinaw ani politikimɔgɔ dɔw bɛ k'a ɲini ko Boris Jonshon k'a ka wala sɛmɛ

Cɛɛ in jalakilen bɛ k'a ye "Coronavirus" ɲɛkɔrɔtigɛfɛɛrɛw sɔsɔ salon. O waati y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun ma se k'u ka somɔgɔw suu don, bana in kɛra sababu ye ka minnu faga. Boris Jonshon ye yafa deeli bii.

Boris Jonhson, Royaume Uni minisiriɲɛmɔgɔ.
Boris Jonhson, Royaume Uni minisiriɲɛmɔgɔ. REUTERS/Virginia Mayo/Pool
Ganseli

 K'a to Royaume-Uni wasadenw ɲafɛ bii araba, Boris Jonshon, minisirikuntigi ye yafa deeli o fɛ. A ko tiɲɛ lo, salon mɛkalo ra, tuma min na, a tun latigɛra k'a fɔ jamanadenw ka to o ka soo, walisa koronabana ka cari ka juguya, ko ale yɛrɛ ye tali kɛ ɲanagɛ dɔɔ ra, jama tun ka ca yɔrɔ min na. 

O yafadelikan kɔni ma politikimɔgɔ dɔɔw jigi fa fewu, fangasina politikitɔ dɔɔ ka ɲamɔgɔ Keir Starmer ko Boris Jonshon ka kuma ye nɛgɛlikan ye i ko ɲibɔnla b'a kɛ cogo min na. A ko wa nin ye nɛnili ye ka ɲasin jamanadenw ma. 

A koow kɛra salon tuma min na, yamaruya tun ma di mɔgɔw ma o ka ɲɔgɔnyebaw kɛ, a cayanin bɛ tun ye mɔgɔ fila ye. O sababu yɛrɛ kanma, bana nin kɛra mɔgɔ caman sababu ye, minnu ka somɔgɔw ma se k'o sanga kɛ a ka kan cogo min na. 

Boris Jonshon ka ɲɛfɔliw ra, ale ko a ye tali kɛ ɲanagwɛ min na, k'ale yɛrɛ tun hakili la, baara nasira dɔɔ tun lo. Kunasini jamana nin  kunnafonidiso dɔɔ y'a yira ko Boris Jonshon yɛrɛ le tun ye ɲanagɛ nin labɛn, bawo k'a ka sɛbɛkow ɲanabɔbaga dɔɔ ye bataki ci talikɛlaw ma, ko n'o bi na, o ka na n'o ka miininfɛnw ye o bolo.