Mali, Bandiagara dugu la, siifinw ka tɔn ye wilikajɔ kɛ bi Tarata

Mopti maara siifinw ka wilikajɔw
Mopti maara siifinw ka wilikajɔw © Bamada.net

Siifinw ka tɔn ye wilikajɔ kɛ bi sɔgɔmada in na k’u ka nunsɔngoya jira marabagaw la.

Ganseli

Lakana baliyala bɛ ka ɲagataw lase Bandiagara sigida mɔgɔw ma.

Yacouba Kouyaté ye Bandiagara siifinw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye, a y'a jira ko :

mɔgɔfaga cayara civiliw kan u ka mara kɔnɔ,

 o kama u bɛ tani wilikajɔw ye fo ni lakana sabatira tumami Bandiagara.

Bandiagara siifinw ka wilikajɔw