Mali, Soumaila CISSE faatura ''Coronavirus'' bana fɛ, Faransi jamana na

Soumaila Cissé
Soumaila Cissé © RFI

"Soumaïla CISSE" ye mɔgɔ lakodɔnnin ye politikiko fan fè, Mali la. A ye jɔyɔrɔ caaman kɛ o sira kan. Hakilijigin na, a ye jamanaɲamɔgɔya ɲini siɲè saba jamana nin kɔnɔ. San 2002 ra, Ale ni "Amadou Toumani TOURE" tun ye ɲɔgɔndan kɛ, o y'a ben. san 2013 ra, "Ibrahim Boubacar KEITA" y'a ben. Nga a kɛra fangasinaw ɲamɔgɔ. San 2018 kalataw jaabi fana kɛra  o cogo kelen na. 

Ganseli

A ye minisiriya fana caaman kɛ. A kɛra Mali nafoloko minisiri ye san 1993 ra, o sanyɛlɛma, a kɛra jagoko minisiri ye. San 1997 ra, a tilala ka kɛ nafoloko minisiri ye.

A ye minisiriso wɛrɛw ɲamɔgɔya ta, i n'a fɔ, dugukolo labɛnko minisiriso, laminiko ani dugubakɔnɔkow 

"Soumaïla CISSE" kɛra UEMOA (farafinna nafoloko ɲanabɔtɔn ) ɲamɔgɔ ye k'a ta 2004 ka n'a bila san 2011 na.  

Marisikalo tɛmɛnin, a tun minɛna Mali kɔrɔnyanfan kɛlɛkɛkuluw fɛ k'a to fangaɲinisira kan, wasadenkalataw ɲanagwɛ tuma na, a ye kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ olu bolo . Olu y'a labila ɔkitɔburukalo tile 9 na, ani faransi jamanaden "Sophie PETRONIN".

Kasɔrɔ a tun b'a yɛrɛ labɛnna ka kalata nataw kɔnɔ, koronaba ye "Soumaïla CISSE" minɛ. A taara furakɛli la Faransi. Bana nin ma ku a la. 

"Soumaïla CISSE ka san 71 dafara, a tile duuru dɔrɔn le ye nin ye, bawu a bangera desanburukalo tile 20 na Tɔnbukutu ka bɛn san 1949 ma.