"Côte d'ivoire" jamanadenw weelenin bɛ kalatasow ra marisikalo nata tile wɔɔrɔ

Kouadio Konan Bertin, fangasina ''PDCI'' politikitɔn ka tɔnden don, Cote d'Ivoire jamana na
Kouadio Konan Bertin, fangasina ''PDCI'' politikitɔn ka tɔnden don, Cote d'Ivoire jamana na AFP/Sia Kambou
A kɛbaga : Oumarou YERO
Sanga 3

Fangasinaw tun y'o senbɔ jamanakuntigikalata ra, nka o t'a fɛ nin ka kɛ o kɔ. O b'a fɛ yɛrɛ ka wasaden caaman sɔrɔ wasabulon na walisa k'o ka fanga boli yen. O kanma, fangasinaw ye bɛnkantɔn dɔ sigi senkan.

Ganseli

"Côte d'ivoire" fanga sinamatɔn lakodɔnnin fila k'o seen bi nin benkantɔn nin na: PDCI, "Henri Konan Bédié" ka politikitɔn ani FPI, "Laurent Gbagbo" ka politikitɔn.  "Georges Armand Ouégnin" le y'o ka tɔgɔlakumasen kalan PDCI ka faaba ra kunu.

O ka kuma na, o k'o bi wele bila "Cote d'ivoire" marabagaw ma, o ka banba ni sigikafɔw ye, min b'a to fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ kalataw ka kɛ gwɛ ani tilenniya ra kasɔrɔ mankan ma bɔ o ra. 

Fangasinaw ka nin laɲini nin bina yɛlɛmaba le don "Côte d'ivoire" politikiko ra, bawo kabi kalo damanin sisan, politikimɔgɔw ti ɲɔgɔn filekan mɛn tuguni. 

Ɔkitɔburukalo la, fangasinaw tun banna ka tali tɛ jamanakuntigikalata ra, wa o tun ye weele bila jamanadenw ma k'o kana kalata. O bɛɛ n'a ta, "Alassane OUATTARA", RHDP ka cɛbɔ ye see sɔrɔ. O kɔfɛmankanw tun kɛra mɔgɔ 80 ni kɔ sababu ye ka mɔgɔ caaman jogin.