Soudan : diɲɛ tɔnba "ONU " ka lasigiden kura ka baara bɛna kɛ ka donnatɛmɛfanga ɲɛmaaw de bilasira

Diɲɛ tɔnba "ONU" ka pankurun dɔ "Soudan" jamana na.
Diɲɛ tɔnba "ONU" ka pankurun dɔ "Soudan" jamana na. AFP PHOTO/ HANNAH MCNEISH

Diɲɛ tɔnba ka kɛlɛcɛ minnu tun bɛ Soudan, olu ka sarati banna kabi desanburukalo tɛmɛlen na.O kama, maa caaman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni ONU ka lasigiden kura in ka sigili bɛna fɛn ɲɛ Sudan ye wa?

Ganseli

"ONU" ka lasigiden kura min bi Sudan ye Alimanɲi jamanaden ye , a tɔgɔ ko Volker Perthes. jamanaw ni ɲɔgɔncɛ baaraɲɔgɔnya lɔnbaga lo. A ye saan caaman kɛ diɲɛ tɔnba baaraw ra. kɛrɛnkɛrɛnniya la, a tun kɛra "ONU" ka lasigiden ye Siiri jamana na. 

A bina lasigidenya min kɛ Sudan, o ɲasinin bɛ politikiko dɔrɔn le ma. A bina donnatɛmɛfanga ɲamɔgɔw dɛmɛ walasa bɛɛn ka se ka sabati. 

danfaraba bi o ni "ONU" ka kɛlɛcɛw ka baara cɛ. Kɛlɛcɛ waa tan ni duuru nunu tun daganin lo Darifuri dɔrɔn le, karitumikaw tun b'a fɛ o ka taga, nga diɲɛ tɔnba ka lagisigiso kura ka baarakɛlaw ye  mɔgɔ kɛmɛ saba le ye. O  bina sigi Karitumi, darifuri, jamana cɛmancɛyanfan na, ani kordofan woroduguyanfan. 

Kɛlɛcɛw tun siginin bɛ ka se ka bɛɛn sabati, o bina o ka minanw cɛ kasɔrɔ siyakɛlɛw bi dabɔra kokura Sudan jamana na. O yɔrɔ yɛrɛ le bi mɔgɔ caaman jɔrɔra. 

Ka d'a kan, kɛlɛcɛ ti Volker Perthes n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bolo. Jamana lakanako tora Sudan kɛlɛcɛw dama le ma sisan. o kanma, jatiminɛkɛla dɔw ka fɔ ra, "ONU" ka lasidigiden kura teliyara a ka nali kan, bawo jamana ma basigi kosɔbɛ halibi.