Burkina Faso, kunu maa segi bɔnɛ na u ni na binkaniwale dɔ senfɛ

Burkina Sorasiw, Dori dugu la.
Burkina Sorasiw, Dori dugu la. OLYMPIA DE MAISMONT AFP/File

Wale in kɛra jamana in kɔgɔduyan fan na, kataga Niger dancɛ fanw na. Nin yɔrɔ kofɔlen maraba dɔw kafɔ la Jatigɛwalenkɛlaw de ka baara ye nin binkanin ye.Nin yɔrɔ kofɔlen maraba dɔw kafɔ la jatigɛwalekɛlaw de ka baara ye nin binkanin ye.

Ganseli

Ko in bɛ kɛra cogomi na, marafatigi dɔ de ye sirada mɔgɔta mobili faa jaman dɔ ɲɛ. Jagokɛlaw  n'u ka jago minɛn de tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ, maraba dɔ ka fɔla. U tun bɛ ka bɔ Markoye Burkina dugu dɔ kɔnɔ kataga Niger dorbel dugu kɔnɔ. A ko binkanin kɛla ninnu ye mugu wili mobili in natɔ la, ka maa wolonfila faga o yɔrɔ bɛɛ la. K'u bolitɔla de ye kisɛ ci maa kelen wɛrɛ la k'o fana bɔnɛ a ni na.

Dɔgɔkun o dɔgɔkun de Markoye jago kɛlaw bɛ taga Dorbel ka tun ka jago fɛnw feere. Kunu o tagama de senfɛ nin walen jugu in tara k'u sɛgɛrɛ. Binkanin kɛla nunnu tagara ni u ka minɛn nafamabaw fana ye. Burkina sɔrasiw y'u sen fa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na yasa ka lakana sabati. 

Nin ɲɔgɔn binkanin walen dɔ delila ka kɛ Mai kalo tɛmɛnen na. O fana senfɛ Jagokɛla muga ni kɔ de bɔnɛ na u ni na. Nin bɛɛ de kama Burkina kɔgɔdugu yanfana tuma caman mɔgɔta mobiliw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sɔrasiw bɛ sɔrɔ ka tugu u kɔ ka tu bila u tayɔrɔw la.