Nigéria: jamana na, mɔgɔ binaani ni kɔ de minɛnna ka tunu kabi arabadon

Niegéria jamana banbagaciw ka mɔbili dɔ min minɛnna Nigéria sɔrasiw fɛ.
Niegéria jamana banbagaciw ka mɔbili dɔ min minɛnna Nigéria sɔrasiw fɛ. AFP Photo/AUDU MARTE
A kɛbaga : Oumarou YERO
Sanga 3

Maramafɛntigiw binna cɛmancɛkalanso dɔ kan Kagara dugu kɔnɔ ka kalandenw n'u ka kalanfaw minɛn ka taga n'u ye. Nigéria marabagaw ko  finitigiw bɛ k'u yɔrɔɲini u se bɛɛ ra, nka u ma se k'u tɛgɛ da u kan fɔlɔ. U minɛtuma la, kalanden kelen sera ka yɛrɛ bɔsi ka boli.           

Ganseli

Salɛbu Samaila ye kalanden ye, Kagara cɛmancɛkalanso ra. Ale kelen le sera ka bɔsi maramafentigiw bolon nka a mandimina a kunbiri ra. A ka seereya ra, a k'ale ye mɔgɔjuguw senkan mɛn o sisow kɔnɔ arabalon suu ra. A k'o  ye muguciliw damina, wa  ko kalandenw ni jigitigɛ tun bi bolila ka yaala faan bɛɛ fɛ. Nka maramafɛntigiw y'a fɔ a ɲaa na, k'o n'o ma lɔ yɔrɔ kelen, k'olu bi mugu ci o ra.

Benkannikɛlaw tagara ni mɔgɔ binaani ni fila(42) le ye. O cɛma, mugan ni wolonfila ye kalandenw ye, saba ye kalanfaw ye.

Muhamadu BUKARI, Nizeriya jamana ɲamɔgɔ ye wale nin kɔn, kasɔrɔ a kɛbaga jɔnjɔn yɛre ma lɔn fɔlɔ. Marabagaw k'o bi jija ra ka se ka mɔgɔw nunu bɔ bolo la.

Marabagajɛnkulu  ka kumalasela dɔ ko benkannikɛlaw ma ninsɔgɔkuma  fɔ, wa k'olu fana tina fosi sara o ye.

Nin mɔgɔminɛ nasugu ka ca Nigéria jamana na, kɛrɛnkɛrɛnniya ra, jamana kɔkɔdugu n'a tilebenyanfan ni ɲɔgɔn kan.

Desanburukalo tɛmɛnin na, benkannikɛlaw tun ye kalanden 344 mina Nizeriya dugu wɛrɛ ra. Boko haramu jɛnkulu tun y'o tigiya ta.